Z życia szkoły

Przydatne adresy

Sponsorzy

Slider

Dokumenty szkolne

 1. Statut III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu
 2. Procedura spełniania obowiązku szkolnego
 3. Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny
 4. Szkolny zestaw programów nauczania dla liceum 2018/2019
 5. Podręczniki
 6. Regulamin Rady Pedagogicznej ZSO nr 11 w Zabrzu
 7. Regulamin organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przyjmowania i załatwiania interwencji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu
 8. Wycieczki i wymiany
 9. Nauczanie indywidualne
 10. Oświadczenia rodziców w sprawie danych osobowych, wizerunku i religii  (prosimy wydrukować dwustronnie).
 11. Zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego
 12. Egzaminy poprawkowe
 13. Pakiety rozszerzeń
 14. Podanie o zmianę klasy
 15. Wydawanie duplikatów
 16. Upoważnienie do odbioru świadectwa maturalnego
 17. Procedury przenoszenia się oraz wypisywania uczniów ze szkoły
 18. Zgłoszenie wypadku ucznia w czasie zajęć lekcyjnych
 19. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny
 20. Karta nadgodzin
 21. Karta rozliczenia trudnych warunków
 22. Procedury w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia
 23. Procedura dot. postepowania w sprawie przestępczości i demoralizacji
 24. Instrukcja alarmowa – informacja o urządzeniu wybuchowym w ZSONr 11
 25. DRUKI DLA PRACOWNIKÓW SZKOŁY
  1. Wniosek o rozpoczęcie stażu
  2. Wniosek o ocenę pracy
  3. Wniosek o wydanie legitymacji nauczyciela
  4. Wniosek o pomoc zdrowotną
  5. Wniosek o urlop bezpłatny dla administracji i obsługi
  6. Wniosek o urlop bezpłatny dla nauczycieli
  7. Wniosek o urlop taryfowy
  8. Wniosek o opiekę nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny
  9. Wniosek o urlop wychowawczy
  10. Wniosek o urlop zdrowotny
  11. Wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie (kontynuowanie) dodatkowego zatrudnienia
 26. DRUKI DLA NOWO ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY
  1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika
  3. Zgłoszenie danych pracownika
  4. Zgłoszenie danych dzieci i innych członków rodziny do celów ubezpieczenia zdrowotnego
  5. Dane dzieci i innych członków rodziny zgłoszonych do celów ubezpieczenia zdrowotnego
  6. Formularz do ubezpieczeń
  7. Oświadczenie dotyczące naliczenia dodatku za wysługę lat
  8. Oświadczenie dotyczące PIT-2
  9. Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej
  10. Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  11. Oświadczenie w sprawie naliczenia składek na Fundusz Pracy dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
  12. Oświadczenie pracownika – opiekuna rodzica dziecka
  13. Oświadczenie inne 1
  14. Oświadczenie inne 2
  15. Oświadczenie inne 3
  16. Oświadczenie inne 4
 27. DRUKI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
  1. Wniosek o zapomogę socjalną
  2. Wniosek o pożyczkę mieszkaniową
  3. Oświadczenie o dochodach
  4. Wniosek o zapomogę losową
  5. Wniosek o przyznanie dofinansowania do wczasów pod gruszą
  6. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci
  7. Wniosek o dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku
×