Z życia szkoły

Przydatne adresy

Sponsorzy

Slider

Dokumenty szkolne

 1. Statut i Zasady Oceniania i Klasyfikacji III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu
 2. Procedura spełniania obowiązku szkolnego
 3. Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny
 4. Szkolny zestaw programów nauczania dla liceum 2018/2019
 5. Podręczniki
 6. Regulamin Rady Pedagogicznej ZSO nr 11 w Zabrzu
 7. Regulamin organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przyjmowania i załatwiania interwencji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu
 8. Wycieczki i wymiany
 9. Nauczanie indywidualne
 10. Oświadczenia rodziców w sprawie danych osobowych, wizerunku i religii  (prosimy wydrukować dwustronnie).
 11. Zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego
 12. Egzaminy poprawkowe
 13. Pakiety rozszerzeń
 14. Charakterystyka klasy
 15. Badanie wyników nauczania języków obcych
 16. Wydawanie duplikatów
 17. Upoważnienie do odbioru świadectwa maturalnego
 18. Procedury przenoszenia się oraz wypisywania uczniów ze szkoły
 19. Zgłoszenie wypadku ucznia w czasie zajęć lekcyjnych
 20. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny
 21. Karta nadgodzin
 22. Karta rozliczenia trudnych warunków
 23. Procedury w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia
 24. Procedura dot. postepowania w sprawie przestępczości i demoralizacji
 25. Instrukcja alarmowa – informacja o urządzeniu wybuchowym w ZSONr 11
 26. DRUKI DLA PRACOWNIKÓW SZKOŁY
  1. Wniosek o rozpoczęcie stażu
  2. Wniosek o ocenę pracy
  3. Wniosek o wydanie legitymacji nauczyciela
  4. Wniosek o pomoc zdrowotną
  5. Wniosek o urlop bezpłatny dla administracji i obsługi
  6. Wniosek o urlop bezpłatny dla nauczycieli
  7. Wniosek o urlop taryfowy
  8. Wniosek o opiekę nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny
  9. Wniosek o urlop wychowawczy
  10. Wniosek o urlop zdrowotny
  11. Wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie (kontynuowanie) dodatkowego zatrudnienia
 27. DRUKI DLA NOWO ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY
  1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika
  3. Zgłoszenie danych pracownika
  4. Zgłoszenie danych dzieci i innych członków rodziny do celów ubezpieczenia zdrowotnego
  5. Dane dzieci i innych członków rodziny zgłoszonych do celów ubezpieczenia zdrowotnego
  6. Formularz do ubezpieczeń
  7. Oświadczenie dotyczące naliczenia dodatku za wysługę lat
  8. Oświadczenie dotyczące PIT-2
  9. Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej
  10. Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  11. Oświadczenie w sprawie naliczenia składek na Fundusz Pracy dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
  12. Oświadczenie pracownika – opiekuna rodzica dziecka
  13. Oświadczenie inne 1
  14. Oświadczenie inne 2
  15. Oświadczenie inne 3
  16. Oświadczenie inne 4
 28. DRUKI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
  1. Wniosek o zapomogę socjalną
  2. Wniosek o pożyczkę mieszkaniową
  3. Oświadczenie o dochodach
  4. Wniosek o zapomogę losową
  5. Wniosek o przyznanie dofinansowania do wczasów pod gruszą
  6. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci
  7. Wniosek o dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku
×