Z życia szkoły

Przydatne adresy

Sponsorzy

Slider

Dokumenty szkolne

  1. Statut_III_Liceum_Ogólnokształcącego_w_Zabrzu
  2. Załącznik_nr_1_do_statutu
  3. Procedura spełniania obowiązku szkolnego
  4. Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny

 1. Podręczniki
 2. Regulamin Rady Pedagogicznej III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu
 3. Regulamin organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przyjmowania i załatwiania interwencji w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu
 4. Wycieczki i wymiany
 5. Nauczanie indywidualne
 6. Oświadczenia rodziców w sprawie danych osobowych, wizerunku i religii  (prosimy wydrukować dwustronnie)
 7. Oświadczenia ucznia pełnoletniego w sprawie danych osobowych, wizerunku i religii  (prosimy wydrukować dwustronnie)
 8. Zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego
 9. Egzaminy poprawkowe
 10. Pakiety rozszerzeń
 11. Podanie o zmianę klasy
 12. Wydawanie duplikatów
 13. Upoważnienie do odbioru świadectwa maturalnego
 14. Procedury przenoszenia się oraz wypisywania uczniów ze szkoły
 15. Zgłoszenie wypadku ucznia w czasie zajęć lekcyjnych
 16. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny
 17. Karta nadgodzin
 18. Karta rozliczenia trudnych warunków
 19. Procedury w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia
 20. Procedura dot. postepowania w sprawie przestępczości i demoralizacji
 21. Instrukcja alarmowa – informacja o urządzeniu wybuchowym w III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu
 22. DRUKI DLA PRACOWNIKÓW SZKOŁY
  1. Wniosek o rozpoczęcie stażu
  2. Wniosek o ocenę pracy
  3. Wniosek o wydanie legitymacji nauczyciela
  4. Wniosek o pomoc zdrowotną
  5. Wniosek o urlop bezpłatny dla administracji i obsługi
  6. Wniosek o urlop bezpłatny dla nauczycieli
  7. Wniosek o urlop taryfowy
  8. Wniosek o opiekę nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny
  9. Wniosek o urlop wychowawczy
  10. Wniosek o urlop zdrowotny
  11. Wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie (kontynuowanie) dodatkowego zatrudnienia
  12. Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę
  13. Oświadczenie o odbyciu kwarantanny
 23. DRUKI DLA NOWO ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY
  1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika
  3. Zgłoszenie danych pracownika
  4. Zgłoszenie danych dzieci i innych członków rodziny do celów ubezpieczenia zdrowotnego
  5. Dane dzieci i innych członków rodziny zgłoszonych do celów ubezpieczenia zdrowotnego
  6. Formularz do ubezpieczeń
  7. Oświadczenie dotyczące naliczenia dodatku za wysługę lat
  8. Oświadczenie dotyczące PIT-2
  9. Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej
  10. Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  11. Oświadczenie w sprawie naliczenia składek na Fundusz Pracy dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
  12. Oświadczenie pracownika – opiekuna rodzica dziecka
  13. Oświadczenie inne 1
  14. Oświadczenie inne 2
  15. Oświadczenie inne 3
  16. Oświadczenie inne 4
 24. DRUKI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
  1. Wniosek o zapomogę socjalną
  2. Wniosek o pożyczkę mieszkaniową
  3. Oświadczenie o dochodach
  4. Wniosek o zapomogę losową
  5. Wniosek o przyznanie dofinansowania do wczasów pod gruszą
  6. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci
  7. Wniosek o dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku
×