Stypendia

Uczniowie III LO mają możliwość uzyskania następujących stypendiów:

 • STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
  Uczniowie, którzy w danym semestrze (letnim lub zimowym) odnieśli wysokie osiągnięcia sportowe i uzyskali co najmniej ocenę z zachowania: bardzo dobry, mają prawo ubiegać się o stypendium za osiągnięcia sportowe.
  Wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń dopełnia wszelkich formalności.
  Termin: konferencja klasyfikacyjna po semestrze letnim i zimowym
  Wniosek: przewodniczący Komisji Stypendialnej w III LO
 • STYPENDIUM MOTYWACYJNE
  Uczniowie, którzy w klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej uzyskali średnią z ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę z zachowania: bardzo dobry lub wzorowy mają prawo ubiegać się o stypendium motywacyjne.
  Wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń dopełnia wszelkich formalności.
  Termin: konferencja klasyfikacyjna po semestrze letnim i zimowym
  Wniosek: przewodniczący Komisji Stypendialnej w IIILO
 • STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
  Uczniowie wybitni (odnoszący sukcesy co najmniej na szczeblu regionalnym w wybranej dziedzinie nauki, kultury lub sportu) mają prawo ubiegać się o stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Zabrze
  Wychowawca zgłasza wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia z jego klasy, (ale może też inny nauczyciel, rodzic, samorząd uczniowski, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych).                                                                                                                                  Termin: początek września danego roku szkolnego
  Wniosek: przewodniczący Komisji Stypendialnej w IIILO
  Dokumenty do załączenia:
  – opinia RP
  – udokumentowany opis osiągnięć
  – zaświadczenie ze szkoły o średniej ocen i ocenie z zachowania
  – oświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w Zabrzu
  – poświadczone ksera dyplomów zaświadczających osiągnięcia
  – jeżeli uczeń jest pełnoletni wymagane jest zaświadczenie o niekaralności
  Informacje: uchwała Rady Miasta nr IV/28/15 z dnia 19 stycznia 2015 roku, przewodniczący Komisji Stypendialnej w IIILO
  Miejsce składania: sekretariat
 • Pomoc materialna
  Wychowawca informuje uczniów o możliwości starania się o poniżej wymienione stypendia (dotyczy uczniów z rodzin posiadających szczególnie trudną sytuację materialną). Najlepiej skontaktować takich uczniów z panią pedagog Joanną Zimałą.
  Stypendia mogą być:
 • – socjalne (dotyczy zdarzeń losowych). Ważne, aby dokument potwierdzający zdarzenie wystawiony był w miesiącu, w którym doszło do zdarzenia losowego.
 • – szkolne (do 15 września), kryterium dochodowe- wyprawki szkolne – dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego np.: upośledzenia sprzężoneInformacje: pedagog szkolny- Joanna Zimała
 • STYPENDIUM PREZESA RADY MINSTRÓW
  Samorząd uczniowski pod koniec danego roku szkolnego (w każdym roku szkolnym kuratorium podaje dokładny termin) zgłasza kandydata do w/w stypendium.
  Stypendium dotyczy:
  – uczniów liceum
  – wnioski mogą dotyczyć wyłącznie uczniów, którzy w przyszłym roku szkolnym będą nadal uczniami szkoły
  – kandydat spełnił warunki do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem uzyskując najwyższą średnią ocen w szkole lub
  – wykazuje szczególne uzdolnienia w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych, co najmniej dobre.
  Wychowawca przygotowuje dokumentacje.
  Termin: w czerwcu należy przedstawić RP kandydaturę, a następnie złożyć w kuratorium dokumenty. UWAGA! Ww. terminy są orientacyjne. Kuratorium corocznie podaje własne terminy.
  Wniosek: sekretariat // strona kuratorium
  Dokumenty do załączenia:
  – wniosek zatwierdzony przez RP
  – wyciąg z uchwały RP
  – odpis arkusza ocen kandydata
  – inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia
  Informacje: sekretariat , http://www.kuratorium.katowice.pl ,https://men.gov.pl/
  Miejsce składania: sekretariat 3 LO, sekretariat przesyła wnioski do kuratorium
 • STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
  Stypendium przeznaczone jest dla uczniów gimnazjum i liceum uzyskujących wybitne osiągnięcia edukacyjne.
  Wychowawca zgłasza kandydata do stypendium na RP na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły. Wychowawca przygotowuje dokumentacje.
  Termin: – do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przypadku klas programowo najwyższych. Do początku lipca dla pozostałych uczniów
  UWAGA! Ww. terminy są orientacyjne. Kuratorium corocznie podaje własne terminy.
  Wniosek: sekretariat // strona kuratorium
  Dokumenty do załączenia:
  – wniosek zatwierdzony przez RP
  – uwierzytelnione przez dyrektora dokumenty:
  -odpis arkusz ocen,
  -odpisy dyplomów,
  -wyciąg z uchwały RP,
  -wpis w arkuszu ocen o indywidualnym programie lub toku nauki,
  -ewentualnie kopia świadectwa z poprzedniego roku szkolnego
  Informacje: sekretariat , http://www.kuratorium.katowice.pl, http://www.men.gov.pl
  Miejsce składania: sekretariat IIILO, sekretariat przesyła wnioski do kuratorium
×
Skip to content