DOSTĘPNOŚĆ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI. <wersja do pobrania>

Skarga na brak zapewnienia dostępności cyfrowej.docx
Wniosek o zapewnienia dostępności cyfrowej.docx

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WSTĘP DEKLARACJI
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.3lo.zabrze.pl/

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu
ul. Henryka Sienkiewicza 33
41-800 Zabrze
Tel: 322715980

W/W JEDNOSTKA ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAPEWNIĆ DOSTĘPNOŚĆ ZGODNIE Z USTAWAMI:
1) Z DNIA 4 KWIETNIA 2019 ROKU O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I
APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH
2) Z DNIA 19 LIPCA 2019 ROKU O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ:
01.09.2019 r.
DATA OSTATNIEJ DUŻEJ AKTUALIZACJI:
15.04.2024 r.
STRONA INTERNETOWA JEST CZĘŚCIOWO ZGODNA Z USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH.

DOSTOSOWANIA ZASTOSOWANE NA STRONIE WWW:
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
HTML 5
WCAG 2.0 (Podwójne A)
Kompatybilność:
Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.
Wygląd:
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
– zmiana wielkości czcionki,
– zmiana kontrastu,
– podkreślenie linków,
– czytelna czcionka,
– skala szerokości,
– jasne tło.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z
technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE:
– część plików nie jest dostępna cyfrowo;
– filmy nie mają napisów dla niesłyszących;
– zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych;
– niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej;
– niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki;

WYŁĄCZENIA:
– mapy są wyłączone z obowiązku dostępności;
– treści od innych podmiotów.

INFORMACJE ZWROTNE ORAZ DANE KONTAKTOWE
We wszelkich kwestiach dotyczących dostępności prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
sekretariat@3lo.zabrze.pl lub numerem tel.: 32 271 59 80. Osobą odpowiedzialną jest Magdalena
Kaernbach -Wojtaś (adres e-mail: sekretariat@3lo.zabrze.pl).

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do III Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu z żądaniem zapewnienia dostępności
cyfrowej strony internetowej: http://www.3lo.zabrze.pl/ lub elementu strony internetowej albo o jego
udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
Żądanie powinno zawierać:
1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
2) wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo,
3) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
4) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu realizuje żądanie zapewnienia
dostępności strony internetowej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie
później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w wyżej wymienionym terminie, III Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu powiadamia osobę występującą z
żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie
będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu może odmówić zapewnienia
dostępności cyfrowej, jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszeniem integralności lub wiarygodności
przekazywanych informacji. Jeśli III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu

nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach
zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.
W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku
odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu – osoba zgłaszająca żądanie ma prawo
złożyć do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu skargę. Do
rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika
Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu dysponuje jednym budynkiem
wpisanym do gminnej ewidencji zabytków Do budynku prowadzą 4 wejścia:
• wejście główne nr 1 – znajdujące się przy ulicy Henryka Sienkiewicza 33. Wejście nie jest
dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na
wózku inwalidzkim, osób niewidomych lub słabowidzących.
• Wejście nr 2 – znajdujące się przy ulicy Henryka Sienkiewicza 33 nie jest dostosowane do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami.
• Wejście nr 3 – znajdujące się przy ulicy Henryka Sienkiewicza 33 nie jest dostosowane do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami.
• Wejście nr 4 – znajdujące się przy ulicy Henryka Sienkiewicza 33 nie jest dostosowane do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami.
Szkoła zapewnia dostęp poprzez oferowaną pomoc pracownika szkoły przywoływanego przed
wejście szkoły telefonicznie – telefon udostępniony na stronie internetowej szkoły i na tabliczce
wywieszonej przed wejściem.
Szkoła zapewnia dostęp alternatywny poprzez:
1) tablicę informacyjną/ mapę obiektu, która wywieszona jest przy wejściu,
2) tabliczkę z kontaktem telefonicznym do osoby opiekującej się, którą wywieszono przy wejściu.
W obiekcie zapewniona jest możliwość ewakuacji z budynku, która obejmuje informację o kierunkach
i drogach ewakuacji w formie wizualnej. W każdym budynku dostępne są procedury ewakuacyjne.
Pracownicy III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu są szkoleni w tym
zakresie.
Do budynku Szkoły można dojechać:
• szkoła posiada parking ogólnodostępny znajdujący się z tyłu budynku od strony ulicy Henryka
Sienkiewicza, wjazd na parking jest możliwy od ulicy Mochnackiego,
• środkami komunikacji publicznej: dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanki Zabrze św.
Floriana, Zabrze Jagiełły Targowisko, dojazd tramwajem: przystanek Zabrze Jagiełły targowisko,
Zabrze Sienkiewicza.
Istnieje możliwość wejścia na teren Szkoły z psem asystującym, psem przewodnikiem.

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ:
Informacje mogą być przekazane w formie cyfrowej.
Zamiana mowy na tekst dostępny na komputerach poprzez komunikator ogólnodostępny
Messenger/WhatsApp.
Możliwość przeczytania/przekazania informacji ustnie.
DEKLARACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE SAMOOCENY PRZEPROWADZONEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ.

 

×
Skip to content