Menu

Przydatne adresy

Sponsorzy

Slider

Klasy francuskie

Projekt DELF, który w 1999 roku wprowadziliśmy jako  jedyna szkoła na terenie Zabrza, jest programem obejmującym młodzież klas gimnazjalnych i licealnych. Ma on na celu zapewnienie wysokiego poziomu nauczania języka francuskiego, jak również daje możliwość zdobycia międzynarodowego dyplomu DELF Diplôme d’Etudes en Langue Française będącego formalnym powiedzeniem znajomości języka, a  uznawanego  w 120 krajach świata. Nigdy nie traci ważności.

Posiadanie dyplomu DELF umożliwia kontynuowanie nauki w szkołach francuskojęzycznych w kraju i zagranicą. Uczniowie realizujący program DELF po trzyletniej nauce w gimnazjum, a potem trzech klasach szkoły średniej posługują się biegle w mowie i piśmie językiem życia codziennego, znają dobrze język częściowo specjalistyczny, zdają bez trudności egzamin maturalny z języka francuskiego.

Po ostatniej reformie zamykającej gimnazja ich funkcję przejęły szkoły podstawowe otwierające klasy z językiem francuskim.

I tak w roku szkolnym 2019 /2020 w klasach pierwszych starego liceum (po gimnazjum) oraz klasach pierwszych nowego liceum (po podstawówce) kontynuujemy nasz projekt klas DELF.

Dążymy do tego, by kończąc szkołę większość uczniów osiągnęła poziom językowy B2, będący określany jako samodzielny użytkownik języka. W każdym tygodniu odbywa się 6 godzin języka, prowadzonych przez dwóch nauczycieli. Od kilku lat zajęcia prowadzone są również przez  francuskojęzycznego lektora.

Nie ograniczamy się do pracy z podręcznikiem, ale wykorzystujemy również prasę francuskojęzyczną, materiały z internetu oraz lektury z bogatej biblioteczki.

Zakładamy, że każdy licealista będący uczniem klasy DELF przystępuje przynajmniej do jednostek A2 i B1. egzamin DELF

NAUCZYCIELE

W klasach DELF uczy pani Izabela Pordzik-Olcha i Magdalena Darmoń, absolwentki Français Langue Etrangère, kierunku studiów na Uniwersytecie Paris VII. Koordynatorem i również nauczycielem języka francuskiego jest pani Ewa Kandziora posiadająca bardzo duże doświadczenie pedagogiczne połączone ze świeżym spojrzeniem na metodykę nauczania języków.

KONTAKT

Ewa Kandziora              ewak@zso11.zabrze.pl
Magdalena Darmoń          magdadarmon1@poczta.onet.pl
Izabela Pordzik Olcha      izapordzik@poczta.onet.pl

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi   
41 – 800 Zabrze, ul. Sienkiewicza 33      
tel. +48 32 271 59 80

www: http://www.3lo.zabrze.pl           
facebook: Klasy DELF ZSO 11 w Zabrzu

SYSTEM OCENIANIA

W ciągu roku szkolnego oceniane są 4 kompetencje językowe:

  1. rozumienie tekstów ze słuchu (compréhension orale)
  2. rozumienie tekstów czytanych (compréhension écrite)
  3. pisanie tekstów (production écrite)
  4. mówienie (production orale)

W ramach każdej z nich oceniana jest umiejętność stosowania gramatyki (grammaire)

Ocena z bilansu pisemnego i ustnego po klasie II gimnazjum jest wpisywana do idziennika z wagą „5” i wliczana do końcoworocznej średniej ważonej, będącej podstawą do wystawienia oceny końcoworocznej z języka francuskiego.

Końcoworoczną ocenę celującą może uzyskać uczeń, który swymi umiejętnościami wykracza poza program nauczania. Najczęściej jest to uczestnik olimpiady językowej. W wypadku języka francuskiego jest to uczeń, który zakwalifikował się do stopnia wojewódzkiego olimpiady w liceum lub III stopnia konkursu gimnazjalnego.

Ocena z próbnego egzaminu gimnazjalnego lub próbnej matury nie jest wliczana do średniej. Jest ona jedynie informacją dla ucznia i rodzica.

Waga ocen wpisywana do idziennika:

  • klasówka i dłuższa odpowiedź ustna, bilans: 5
  • kartkówka: 3 – 4
  • krótkie kartkówki ze słówek: 2 – 3
  • brak zadania domowego, zeszytu lub zeszytu ćwiczeń (jeśli było do zrobienia w nim zadanie domowe): 1

RÓŻNE FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI

Klasówka

to przeważnie 1 godzinny test gramatyczno-leksykalny zapowiadany i wpisany do idziennika z tygodniowych wyprzedzeniem. Obejmuje najczęściej materiał jednego lub dwóch rozdziałów. Jest pisany w warunkach kontrolowanej samodzielności, a nieprzestrzeganie przez ucznia tej zasady powoduje automatyczne uzyskanie oceny niedostatecznej. Ocena niedostateczna (a czasami również dopuszczająca) może być poprawiana w dodatkowym terminie, jeżeli nauczyciel uzna to za celowe. Nieusprawiedliwiona nieobecność na klasówce skutkuje wpisem nie pisał lub nieobecny, co z kolei jest liczone jako ocena niedostateczna, dopóki uczeń nie ustali z nauczycielem „nadrobienie” tej nieobecności.

Obowiązuje następująca skala ocen:

90-100% bardzo dobry
80-89% dobry (+)
70-79% dobry
60-69% dostateczny (+)
50-59% dostateczny
47-49% dopuszczający
0-46% niedostateczny

Nauczyciel może zmienić skalę w przypadku konkretnego testu, jednak informuje o tym uczniów przed przystąpieniem do pisania. Poprawione klasówki nauczyciel oddaje uczniowi, a ten zobowiązany jest pokazać je rodzicom.

Kartkówka

Krótki sprawdzian najczęściej ze słówek lub prostych zdań, często bez zapowiedzi, z kilku ostatnich lekcji.

10         bardzo dobry
9          dobry (+)
8          dobry
7          dostateczny (+)
6          dostateczny
5          dopuszczający
4          niedostateczny

5          bardzo dobry
4          dobry
3          dostateczny
2          dopuszczający
1          niedostateczny

Prace pisemne i zadania domowe

W ciągu każdego semestru przewiduje się pisanie krótszych lub dłuższych wypracowań na zadany temat. Czasami są to prace domowe, ale wtedy nie zawsze są oceniane tradycyjną oceną. Prawie zawsze zawierają jednak krótką recenzję. Siłą rzeczy prace takie nie są oceniane w systemie punktowym i jeżeli uczeń ma wątpliwości co do oceny, nauczyciel omawia z nim tekst. Prace niesamodzielne oceniane są oceną niedostateczną. Decyzja, czy praca jest samodzielna czy nie należy do nauczyciela. Nie określa się nigdy z wyprzedzeniem ilości takich prac w ciągu semestru, ze względu na zróżnicowane sposoby realizowania materiału w poszczególnych grupach i poszczególnych rocznikach. Brak zadania domowego lub nie dostarczenie pracy, której termin podany został z kilkudniowym wyprzedzeniem, równoznaczne jest z wystawieniem oceny niedostatecznej. Odrabianie zadania domowego na przerwach jest niedopuszczalne i uznawane będzie za brak zadania.

Wypowiedź ustna

Wypowiedź ustna nie jest oceniana w systemie punktowym. Od uczniów na zajęciach w klasach młodszych wymaga się przede wszystkim rozumienia poleceń nauczyciela, stawianych przez niego pytań, odpowiadania na nie, zachowując podstawową zasadę w nauce języka obcego, czyli KOMUNIKACJĘ. Znaczy to, że w mniejszym stopniu zwraca się uwagę na konkretne błędy językowe, a w większym na umiejętność zrozumienia pytania i logicznego odpowiadania nań. W klasach wyższych przy ocenianiu tej umiejętności bierze się pod uwagę również błędy językowe. Pod koniec pierwszego roku nauki uczeń bezwzględnie musi posiąść umiejętność czytania. Ocena wypowiedzi ustnej nie podlega poprawianiu; w razie wątpliwości ucznia powinna być przez nauczyciela uzasadniona. Pod koniec semestru nauczyciel ma prawo, uprzedziwszy o tym ucznia, wystawić mu jedną dodatkową ocenę za tzw. aktywność.

×